-  --
TOP 10


     .     .     


«Dies Irae»


                        No. 1

           
               
             
                         


                 
               
                                   
                                 
                                        
                         
                                     
                                 

                                      
                                          
        
             
                      
                               
                                        
                                                 


                        No. 2

                                            
                                            
                                           
                                           
                                     

                                                    
                                                                          
                                             
                           
                                           
                                           
                                           
                                                
                                              
                                    
    
                                               
                                                    
                                                                   
       
                                              
                                                    
                                                              
              
                                                             
                       
                                                            
                             
                                                                      
          
                                   
                                           
                                                         
                                  
                                         
                                 
                                                        
                                                                                  
                                                              
                                                   
                                                   


                        No. 4

                                   

                                             
                                                 
                                                          
                                                           
                                                 
                                              (I+II)
                                              ( )
                                    
                                          
                                          
                    :
                                         
                                                  
                             
                                                          
                                                         
                                                     
                                  
                                  
                                  


                        No. 5

                                    


                
                                 
                                                  
                                                                   
                                                        
                                          
                                          
                                                    
                                        
                                                  
                                                            
  
                    
                                     
                                                       
                                                                          

                                        
                                                                   
                                        
                    
                                       


                        No. 6

                                       

:           
:           
                         (, , ,
                           , )
:                               
                                 
                                  
                         
                                         


                        No. 16


                  
                                     
                                                        
                                                        
                                                        

                  
                                     
                                                        
                                                        
                  
                                     
                                             
                                                              
                                                                     
                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                         
                  
                                               
                                                         Ĩ
                                                                                   
                                                                                         
        
                                                   

                                
                                                           ()« . Das Hohelied»


                                                                                             

                                                                                              
                                                                                              

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

                                                                                      
                                   
                                                                            
                                                                                              
                                                                                              

                                                                                              
       
                               
                                                                                 
                                                          
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              


* * *

                                                                                                                IAM iam efficaci do manus scientiae
                                                                                                                supplex et oro regna per Proserpinae

                                                                                                                              Quintus Horatius Flaccus. Epodon, XVII

WEINE WEINE weine weinet endlos unendlich undendlich un
endlich und endlich unendlichundendlich und endlich und endlich am ende des endlosen
flusses des endlosen zeitlosen flusses namens weinet ewig WEINET
PLOREM ARTIS BEWEINE UND WEINE LOR WEINE am ufer des
endlosen flusses und bleibe dort stehen ja ewig dort stehen bleib'ewig dort stehen
bleib'weinend dort stehen und sehen und stehend und sehend und weinend und wendend
und wende dich wende mich an die welle des weiten unendlichen flusses des zeitlosen
flusses altgriechischen ursprungs

WEINE elendlich elend und endlos weine elendlich endlos
beweine die wellen des endlosen meeres stillen meeres names des ewigen meeresWEINET EWIG UND ENDLICH unendlich und endlich weinet ewig und elend und elendlich
ewig unendlich und endlos am ufer des flusses des zeitlosen fluddes des stillen des
zeitlosen ewigen flusses
altgriechischen ursprungs

     .     .     

 
  © 2007—2022

www.litkarta.ru .
, , .: info@litkarta.ru
NOC Service